ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Publikační činnost a její evidence

OBD

Základní informace

Přesná evidence publikační a patentové činnosti je velice důležitá nejen tím, že zvyšuje prestiž fakulty/nemocnice, ale zároveň má i velký vliv na výši finančního příspěvku na vědu a výzkum pro naši fakultu/nemocnici. V prosinci 2011 jsme přešli na nový celouniverzitní systém s názvem OBD. Fakultním správcem LF UK Plzeň a FN Plzeň je Ivana Flieglová.

Informace od fakultního správce


Autoři nebo kontaktní osoby:

  • vloží práci do OBD
  • kopii práce pošlou fakultnímu správci

Pozn.: Záznam v OBD musí být pořízen maximálně do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku. Vedoucí každého pracoviště je povinen provádět kontrolu záznamů v OBD.


Nejčastější chyby při zadávání údajů:

  • údaj musí být vybrán z číselníku, je-li k dispozici na konci řádky
  • pracoviště autora by mělo být stejné pod článkem i v OBD
  • pokud má být v OBD práce vykázána za LFP i FNP, musí být uvedeno i financování obou organizací
  • jestliže má být práce vykázána pouze za LFP nebo pouze za FNP, je třeba odstranit zaškrtnutí organizace, za kterou nebude práce vykázána
  • mentální podíly musí být vyznačeny jednotlivě u zaměstnanců UK, u externích autorů se podíly uvádí dohromady (zaměstnanci UK + externí autoři = 100%)
  • po zapsání článku do OBD je třeba „změnit stav publikace“ na „ke kontrole“ a poslat kopii článku buď e-mailem (pdf), nebo vnitřní poštou
  • pracovníci, kteří se na práci podíleli a už nejsou v době zapsání publikace do OBD zaměstnanci LF nebo FN, mohou být uvedeni jako domácí autoři

Jak participovat na evidenci publikační činnosti?

Přihlášení do systému OBD vede přes https://verso.is.cuni.cz/. Přihlášení je totožné jako pro vzdálený přístup na UK nebo jako do SIS. Pro rychlou orientaci v systému použijte návody a FAQ pro vkladatele do OBD.

RIV - registr informací o výsledcích výzkumu a vývoje