8. srpen 2013 | archivováno 6. únor 2018 6214 kri

Finanční hodnocení publikací na Lékařské fakultě v Plzni

Cílem finančního odměňování publikací je stimulovat publikační činnost, především s důrazem na kvalitu publikační činnosti a současně i na to, zda z publikační činnosti vyplývá zisk RIV bodů.

Výše odměny se odvíjí jednak dle typu a kvality publikace, jednak podílu, který by fakulta obdržela z přidělených RIV bodů dle Metodiky 2013 a intelektuálních podílů jednotlivcům.

Výpočet odměny se provádí ve třech krocích:

1.Celková teoretická výše odměny za publikaci dle jejího typu a kvality

(Výše přiznaných odměn se odvíjí od aktuální rozpočtové situace fakulty a stanovuje se vždy na jeden rok)

Typ publikace

Impakt faktor

Za publikaci cekem (Kč)

Za 0,1 IF (Kč)

Publikace bez IF
 (článek v časopisu, nekonferenčním sborníku

0

1 000

 

Impaktovaná publikace

 

0,1 - 0,499

 

1 000

0,5 - 0,999

 

1 100

1,0 - 4,999

 

1 400

5,0 a více

 

1 500

* ) Ne však méně než 2 500,-- Kč

(Např.:
článek v časopise bez IF obdrží  - celková odměna 1 000 Kč

článek v impaktované publikaci IF 1,487 - odměna za 0,1 IF 1 400 Kč - celková odměna 20 818 Kč)

 

2.Výpočet podílu Lékařské fakulty v Plzni z celkové teoretické odměny

Na základě vykázaného počtu autorů a institucí je zjednodušeným způsobem vypočítán počet dílů, který by dle metodiky pro RIV připadl fakultě .

"V případě, že výsledek je předložen jediným předkladatelem nebo v případě, že žádný z tvůrců
výsledku není deklarován jako domácí tvůrce více předkladateli, je počet domácích tvůrců každého předkladatele roven počtu tvůrců, které tento předkladatel deklaroval jako domácí tvůrce. 
Pokud je některý z tvůrců výsledku oprávněně deklarován jako domácí tvůrce více
předkladateli, je každý z těchto tvůrců započítán každému z těchto předkladatelů poměrnou částí
rovnou převrácené hodnotě počtu předkladatelů, kteří tohoto tvůrce deklarovali jako domácího. "

Příklad č. 1 – publikace má 5 autorů, všichni vykazují pouze za LFP

Jméno a příjmení autora

LF Plzeň

FN Plzeň

Počet jiných institucí v ČR

Počet jiných institucí v zahraničí

A.A.

+

 

 

 

A.B.

+

 

 

 

A.C.

+

 

 

 

A.D.

+

 

 

 

A.E.

+

 

 

 

 

 +

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

podíl pracoviště

5/5

 

 

 

 

Za práci bude vyplacena odměna v plné teoretické výši, rozdělena mezi autory dle intelektuálních podílů.

Příklad č. 2 – publikace má 5 autorů, vykazují za LF a FN zároveň

Jméno a příjmení autora

LF Plzeň

FN Plzeň

Počet jiných institucí v ČR

Počet jiných institucí v zahraničí

A.A.

+

+

 

 

A.B.

+

+

 

 

A.C.

+

+

 

 

A.D.

+

+

 

 

A.E.

+

+

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

podíl pracoviště

5/10

5/10

 

 

 Za práci bude v rámci LF Plzeň vyplacena odměna v hodnotě 5/10 (jedné poloviny) z teoretické výše odměny, rozdělena mezi autory dle intelektuálních podílů.

 

Příklad č. 3 – publikace má 6 autorů, z toho 5 autorů jsou zaměstnanci LFP + FNP a 1 autor je

                        zaměstnancem pouze FN Plzeň práce je vykazována za obě organizace

Jméno a příjmení autora

LF Plzeň

FN Plzeň

Počet jiných institucí v ČR

Počet jiných institucí v zahraničí

A.A.

+

+

 

 

A.B.

+

+

 

 

A.C.

+

+

 

 

A.D.

+

+

 

 

A.E.

+

+

 

 

A.F.

 -

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podíl pracoviště

5/6/2 = 5/12

1/6+5/6/2=7/12

 

 

Za práci bude v rámci LF Plzeň vyplacena odměna v hodnotě 5/12 z teoretické výše odměny, rozdělena mezi autory dle intelektuáních podílů. 

 

3. Stanovení částky vyplacené jednotlivci

Na základě uvedeného procenta intelektuálního podílu jednotlivých autorů bude příslušná procentuální část odměny vypočtená v kroku jedna a dva vyplacena konkrétnímu autorovi. 

(Př. Výše odměny dle kroků jedna a dvě byla stanovena na 10 000.

Intelektuální podíly byly vykázány následovně:

Jméno a příjmení autora

LF Plzeň

A.A.

50%

A.B.

30%

A.C.

20%

Pak autor A.A obdrží odměnu 5 000 Kč, autor A.B. odměnu 3 000 Kč, autor A.C. odměnu 2 000 Kč.


Vyplacení odměn bude probíhat  souhrnnou částku vždy jednou za pololetí, autor zároveň s odměnou obdrží výčetku částek za jednotlivé publikace.

Podmínkou vyplacení odměny je splnění všech náležitostí související s vykazování - práce je vložena do OBD včetně intelektuálních podílů, fakultní správce obdržel kopii práce.

Pokud publikaci vykáže autor z jiné fakulty UK, ale figurují v ní i naši autoři a nejsou intelektuální podíly stanoveny, za jejich stanovení odpovídá první autor z naší fakulty, který vhodnou formou dle svého uvážení informuje spoluautory o svém rozhodnutí.

Pro autory mimo UK může být podíl stanoven souhrnnou částkou, podíly autorů v rámci UK musí být vypsány jednotlivě.

O výši odměny jsou autoři informováni e-mailem.

Pozn.: Záznam v OBD musí být pořízen maximálně do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku.


Podrobné infomace k evidenci publikační a patentové činnosti naleznete na stránkách SVI (Středisko vědeckých informaci)

Související dokumenty:

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém