24. únor 2014 19035 ryb

Erasmus - praktické stáže 2021/2022

 

 

 

Praktické stáže

(Practical placement)

Erasmus+

Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Prioritou LF UK v Plzni je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Na rozdíl od studijních pobytů si student sám, skrze zahraničního koordinátora, domlouvá praktickou stáž na konkrétních klinikách! Součástí praktické stáže nejsou semináře ani přednášky. 

Kdo

Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na LFP UK. Prioritou LFPUK je zprostředkovat praktické stáže studentům, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu.

Kdy

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku studia.

Na jak dlouho

Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku 2 měsiců se považuje 60 dní. Minimálně 20 hodin týdně.

Jak často

V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně.  Celkové penzum je 24 měsíců, přičemž těchto 24 měsíců může tvořit praktická stáž (Student Mobility for Traineeship), studijní pobyt (Student Mobility for Studies) a/nebo kombinace těchto aktivit.

Kde praktikovat:

 

Universita/

Země/

Jazyk

 

Základní informace

 

Medizinische Universität Innsbruck

Rakousko

 

VŠEOB.

https://www.i-med.ac.at/studium/

kontakt: international-relations@i-med.ac.at

             monika.schlager@i-med.ac.at

Zimní semestr: září - leden

Letní semestr: únor - květen

 

Universidade de Lisboa

Portugalsko

 

VŠEOB.

www.ulisboa.pt

www.fm.ul.pt

kontakt: erasmus@ulisboa.pt

             nci@medicina.ulisboa.pt

 

University of Coimbra

Portugalsko

 

VŠEOB.

http://www.uc.pt/en/driic

kontakt: dri@uc.pt 

            a.mri@fmed.uc.pt

 

 

Universidade do Porto

Portugalsko

VŠEOB.

http://sigarra.up.pt/fmup/en/cur_geral.cur_inicio

kontakt: gri@med.up.pt

 

 

 

Universidad CEU Cardenal Herrera

Španělsko

 

ZUB.

 

 

https://www.uchceu.es/en/services/international-relations/erasmus-students

kontakt: erasmus@uch.ceu.es

Zimní semestr: září - leden

Letní semestr: únor - červen

 

Miguel Hernandez  University of Elche, Faculty of Medicine

Španělsko

 

VŠEOB.

http://internacional.umh.es/incoming

kontakt: incoming@umh.es  

Zimní semestr: od 22.9. do 16.1.

Letní semestr: od 9.2. do 30.5.

 

University of Genoa

Itálie

 

VŠEOB

www.unige.it

http://medicina.unige.it/index.php/internazionalizzazione/erasmus

http://studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english

Seznam kurzů v angličtině: http://unige.it/relint

Kontakt: coopint@unige.it

Universitá degli Studi di Napoli Federico II.

Itálie

 

VŠEOB.

www.unina.it

kontakt: international@unina.it

Zimní semestr: září - leden

Letní semestr: únor - červen

 

University of Sassari

Itálie

Medicine/Dentistry

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/internazionale/studenti-incoming

 

kontakt: Egle Patrizia Milia emilia@uniss.it 

All   subjects are offered in Italian (we recommend a B1 level of knowledge of the   Italian or the English language). A large majority of lecturers will offer   assistance and materials in English. Italian Language courses are provided   for Incoming Students.

Istanbul Üniversitesi

Turecko

 

VŠEOB.

 

http://erasmus.istanbul.edu.tr/en/

kontakt: intacrel@istanbul.edu.tr Tania Marur <taniamarur@gmail.com>

Zimní semestr: od 10.9

Letní semestr: od 13.1

 

Lithuanian University of Health Sciences

Litva

 

VŠEOB/Dentistry

http://lsmuni.lt/en/studies/exchange-studies

Kontakt: mobility@lsmuni.lt

 

University of Antwerp

Belgie

 

Medicine

http://https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/

incomingstudents@uantwerpen.be

 

KLINIKUM Augsburg - Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians Universität München

Německo

 

Medicine

personalmanagement@klinikum-augsburg.de

 

Výběrová řízení v roce 2021/2022

Student, který si domluví praktickou stáž se zahraničním koordinátorem, nahlásí tuto skutečnost na Oddělení zahraničních styků. Poté mu bude zpřístupněno přihlášení skrze webovou aplikaci.

Podání přihlášky prostřednictvím webové aplikace Erasmus https://is.cuni.cz/webapps

Přístup do aplikace získá student na základě uvedení čísla osoby (osmi-místné číslo na průkazu studenta - kartě ISIC - pod fotografií) a hesla, jež mu bylo přiděleno při výdeji průkazu.

V případě změny, ztráty nebo vypršení platnosti hesla je možné získat nové heslo prostřednictvím Centrální autentizační služby UK na https://ldap.cuni.cz/index.php.

Na rozdíl od studijních pobytů o výběru studentů rozhoduje zahraniční  Univerzita a její fakultní koordinátor programu Erasmus.

Obdrží li student od zahraničí univerzity potvrzený Training agreement má nárok na přiznání finanční podpory.

Pracovní plán stáže - Training agreement

Pracovní plán na stáž do zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který má student na UK. Uznány mohou být pouze praxe, které mají ekvivalent v rámci studijního programu na UK.

Stáž může mít podobu povinnou, povinně volitelnou nebo volitelnou.

Specifika a náplň praktické stáže je třeba pečlivě vypsat do webové aplikace. Tím se vyplní zároveň i dokument training agreement, který je nedílnou součástí přihlášky (application form) na praktickou stáž.

Údaje zde uvedené se zobrazí identicky taktéž v dokumentu protokol o praktické stáži v zahraničí. Tento formulář si student vytiskne pomocí online aplikace a nechá schválit garantem studijního progamu a podepsat proděkanem pro studijní záležitosti.

Přihláška do zahraničí - Application form

Přihláška do zahraničí (Application form) je automaticky generována ve formátu .pdf a může být po vyplnění vytištěna přímo z webové aplikace. Podobně jako u studijních pobytů i v případě praktických stáží je nezbytné ověřit si požadavky partnerské instituce, která může vyžadovat vlastní formuláře týkající se zejména ubytování, orientačních nebo jazykových kurzů atd.

POZOR termíny odevzdání přihlášek na partnerských školách se mohou lišit od termínů na LF UK v Plzni (!!!).

O přijetí na pracovní stáž informuje partnerská instituce (Univerzita) studenta zpravidla zasláním potvrzené přihlášky zpět.

Student musí kromě podepsaného Training agreementu předložit "zvací dopis" přímo z pracoviště, kde bude praktikovat.  Bez těchto dokumentů mu nemůže být přiznána finanční podpora.

 

 

Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

Po doručení přihlášky potvrzené partnerskou institucí a obdržení akceptačního dopisu ze zahraničního pracoviště může být studentovi přiznáno účelové stipendium na podporu pobytu na stáži v zahraničí. Účelové stipendium je studentovi přiznáno na základě "Rozhodnutí děkana". Návrh Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia připraví fakultní koordinátor. 

Účastnická smlouva o převodu účelového stipendia na účet studenta

Řádné užití přiznaného stipendia a podmínky jeho vyplacení jsou upraveny Účastnickou smlouvou v souladu s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus+.

Účastnickou smlouvu student uzavírá s UK prostřednictvím   Evropské kanceláře Odboru pro zahraniční styky RUK v Praze, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1

Smlouva bude připravena k podpisu studenta po vystavení Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia - nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným odjezdem na stáž.

K tisku účastnické smlouvy je třeba mít v online aplikaci vyplněné číslo EUR účtu, kam bude následně stipendium převedeno a rovněž mít uvedené číslo osobního dokladu.

O možnosti převzetí Účastnické smlouvy bude student informován emailem na adresu uvedenou ve webové aplikaci.

Podmínkou vyplacení stipendia je předložení:

 • Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

 • Potvrzené přihlášky ( Training agreement )

 • Akceptačního dopisu od partnerské instituce ( pracoviště v zahraničí )

 

Společně s jedním originálem Účastnické smlouvy student zároveň obdrží

* Potvrzení o nominaci do programu Erasmus+ (Erasmus+ Nomination Letter) v anglickém jazyce pro úřady (cizinecká policie) v zahraničí.

Podle pravidel EU je povinností studenta přihlásit se na oddělení  cizinecké policie v místě, kde bude studovat, do 30 dnů od jeho příjezdu.

 

Zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu


Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č.1408/71 a 574/72. V jakékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta.

Z těchto důvodů je povinností studenta zajistit si pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi. Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení, která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V souvislosti s výkonem pracovní stáže v zahraničí si student také zajistí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které je platné pro zahraniční pracoviště.

Prodloužení pobytu


Prodloužení pobytu na pracovní stáži


Prodloužení pracovní stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus + může být realizováno bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv. zero-grant). Student se statutem programu Erasmus může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus nabízí. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) tedy nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.


Pro uskutečnění prodloužení zašle student fakultnímu koordinátorovi souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období), ve webové aplikaci vyplní training plán odpovídající navazujícímu období a formulář Změny v protokolu o praktické stáži zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor po obdržení obou dokumentů prodlouží období stáže ve webové aplikaci. Pokud jsou studentovi přiznány dodatečné finanční prostředky na návazné období, vystaví fakultní koordinátor dodatek k rozhodnutí děkana o přiznání stipendia. Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK zašle studentovi k podpisu Dodatek k Finanční dohodě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu.

Povinnosti po návratu


Podle závazků vyplývajících z Finanční dohody musí student po návratu z praxe vyplnit závěrečnou hodnotící zprávu a předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční styky RUK a v kopii zahraničnímu oddělení LF UK v Plzni následující dokumenty:

 

 • Kopie přehledu dosažených výsledků a náplně praxe - aneb formou certifikátu z praktické stáže - nebo též hodnotící zpráva od vedoucího pracoviště

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.

 • Dokument potvrzující období pobytu na stáži v zahraničí:

  Confirmation of Erasmus practical placement period - Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Finanční dohody.

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.

 • Závěrečná zpráva: vyplněním do nové celoevropské databáze (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey). Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází v době, kdy končí svůj pracovni pobyt v zahraničí.

  Datum vypracování: do 15 dnů po ukončení praktické stáže v zahraničí.

 


Všechny dokumenty po ukončení pracovního pobytu v zahraničí eviduje Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK, přijetí si může student ověřit ve webové aplikaci.

Podrobnosti k finančnímu vyrovnání v případě krácení pobytu

V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém