24. červenec 2015 3153 hor

Rozvojové programy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje každým rokem rozvojové programy pro veřejné vysoké školy. Cílem institucionálního programu je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů Dlouhodobého záměru ministerstva a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

 Rozvojové programy se vyhlašují pro ve dvou částech:

 A. Institucionální program (IP)

V rámci institucionálního programu může ministerstvo jednotlivým veřejným vysokým školám poskytnout příspěvek na základě žádosti v podobě institucionálního plánu vysoké školy pro dané období.

Prostřednictvím institucionálního plánu deklaruje vysoká škola záměr dosáhnout konkrétních cílů vycházejících jak z Dlouhodobého záměru ministerstva, tak z jejího dlouhodobého záměru a jeho aktualizace. Institucionální plán musí obsahovat návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů. Institucionální plán je projednán správní radou vysoké školy.

V rámci institucionálních plánů je část finančních prostředků rozdělena formou vnitřní soutěže na níže uvedené okruhy:

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;

2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.  

B. Centralizované rozvojové programy

V rámci centralizovaných rozvojových programů může být veřejné vysoké škole poskytnuta dotace s přihlédnutím k výsledku hodnocení předložených projektových žádostí, které provede Rada programů, složená ze zástupců MŠMT, České konference rektorů a Rady vysokých škol.

Počet projektových žádostí, které může každá veřejná vysoká škola předložit, je v jednotlivých programech omezen. Předkládané projekty by měly vycházet z analýzy činností a výsledků veřejných vysokých škol za uplynulé období a mohou být realizovány buď formou spolupráce vysokých škol (konsorcií) nebo samostatně.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém