6. leden 2020 13979 kri

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 - DSP II

Informace o studiu:

 • nástup ke studiu je 1. 3. 2022
 • studium je zaměřeno na vědecké zkoumání
 • forma studia je prezenční nebo kombinovaná
 • standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia je standardní doba navýšená o 4 roky
 • absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul "doktor"  ve zkratce Ph.D. za jménem

Podmínky pro přijetí

 • vyplnit elektronickou přihlášku ve studijním informačním systému: Elektronická přihláška
 • vytisknout, podepsat a doručit přihlášku s dalšími dokumenty (viz níže) na děkanát fakulty LFP
 • úspěšně zakončit magisterské studium ke dni zápisu
 • úspěšně absolvovat přijímací pohovor s minimálně 70 body

Termín podání přihlášek a přijetí poplatku: 1. 11. - 30. 11. 2021
 
Další dokumenty k doložení k vyplněné přihlášce:

 • stručný odborný životopis (CV)
 • úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském studijním programu (není-li magisterské studium ke dni předložení přihlášky ke studiu ukončeno, předloží uchazeč potvrzení o studiu)
 • stručná anotace zamýšlené práce v rozsahu maximálně 1 A4 (do anotace uvést jméno školitele)
 • seznam publikovaných vědeckých prací (pokud existují)
 • uchazeči - cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, doloží zkoušku z českého jazyka na úrovni B2 (kromě uchazečů ze Slovenské republiky)

Poplatek za přijímací zkoušky: 
720 Kč 
za elektronickou přihlášku/ 770 Kč za listinnou přihlášku 

Číslo účtu na zaslání poplatku:
Komerční banka Plzeň – město 
č.ú. 61633311/0100 
variabilní symbol 6021310
specifický symbol – číslo elektronické přihlášky
IBAN:CZ15 0100 0000 0000 6163 3311
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Možnost zaplatit platební kartou přímo po odeslání elektronické přihlášky.

Adresa na zaslání přihlášky:
Univerzita Karlova 
Lékařská fakulta v Plzni 
Děkanát - Oddělení vědy a výzkumu
Husova 3 
30100 Plzeň 

Je možné se přihlásit současně na více studijních programů, na každý program je nutno podat samostatnou přihlášku ke studiu a uhradit poplatek spojený s úkony za přijímací řízení.

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor je ústní a skládá se ze 3 částí, kde každá část je bodově ohodnocena:

 • zkouška z anglického jazyka (0 - 20 bodů)
 • zkouška na téma disertační práce (0 - 40 bodů)
 • zkouška obecná, z daného oboru (0 - 30 bodů)
 • další body může uchazeč získat za publikační činnost (0 - 10 bodů)

Uznání magisterského programu ze zahraniční vysoké školy

Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: 

a) doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů
 • Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-6452.html
 • Poplatek 3000 Kč se posílá spolu s žádostí na rektorát UK, které nostrifikaci vyřizují (nostrifikace platí pro celou ČR).

b) doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

 • Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu - jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c))
 • Uchazeč doloží:
  • Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  • Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
  • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
 • Bez poplatku

c) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí 

 • Uchazeč doloží:
  • Ověřenou kopii  diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  • Originál nebo ověřenou kopii  dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
  • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)
  • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
 • Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b)
 • V případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)
 • Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě
 • Doklady k uznání diplomu je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty nejpozději do 15. 2. 2021
 • Poplatek 870 Kč uchazeč uhradí po přijetí ke studiu. Tedy v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. 

 • Detailní informace o posuzování zahraničního vzdělání zde.

Kontakt pro více informací o studiu a přijímacích zkouškách:

Oddělení vědy a výzkumu
Ing. Daniela Vyzrálová, tel. 377 593 466 / 773768811, daniela.vyzralova@lfp.cuni.cz

Mgr. Barbora Stachová, tel. 377 593 467, barbora.stachova@lfp.cuni.cz

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ klinika Pneumologie - školský zástupce

V Plzni dne 08.10.2021 UKLFP/434015/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

8. říjen 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Odborný asistent Chirurgické kliniky

Č.j.: UKLFP/356370/2021-7     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 14. září 2021 [...]

8. říjen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém