1. prosinec 2020 436 sim

Podání žádosti o vydání certifikátu o absolvování základního kmene

Žádost je nutné vyplnit elektronicky ve webové aplikaci MZČR - EZP (Evidence zdravotnických pracovníků):

 • věnujte pozornost při vyplnění správného vzdělávacího programu, dle kterého při specializačním vzdělávání postupujete;
 • praxe uvedená v žádosti musí být seřazena chronologicky a musí být kompletní – jinak bude žádost vrácena k doplnění;
 • žádost vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk, doplňte datum, místo a váš podpis;
 • žádost musí potvrdit školitel a vedoucí akreditovaného pracoviště, na kterém žadatel absolvoval specializační vzdělávání v základním kmeni.

 

K žádosti doložte:

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště;
 • čitelné kopie logbooku (základní kmen, výkony, hodnocení školitele);
 • kopie potvrzení o absolvovaných kurzech a testech;
 • (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, např.:
  • rozhodnutí MZČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky,
  • rozhodnutí MZČR o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu,
  • doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace,
  • rozhodnutí MZČR o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti;
  • kopie průkazu totožnosti;
  • kopie oddacího (pouze při změně jména);
  • další přílohy, pokud jsou předpokladem a vyžaduje-li je daný VP (např. potvrzení o aktivní přednáškové činnosti, protokol o provedení testu,…).

 

 • Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude praxe započítána.

 

Lékaři žádající o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě ukončení společného základu podle dřívějších vzdělávacích programů dokládají:

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/specializačním indexu – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště;
 • čitelné kopie logbooku (základní kmen, výkony, hodnocení školitele);
 • doklad o absolvování písemného testu na ukončení společného základu (kopie z průkazu odbornosti a příslušného logbooku);
 • kopii průkazu totožnosti;
 • kopii oddacího listu (pouze při změně jména).

 

Lékaři žádající o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě získané specializace I. stupně dokládají:

 • úředně ověřenou kopii diplomu o získané specializaci I. stupně;
 • kopii průkazu totožnosti;
 • kopii oddacího listu (pouze při změně jména).

 

Doručení žádosti o vydání certifikátu:

 • Žádost včetně všech požadovaných příloh zašlete nebo osobně doručte na oddělení specializačního vzdělávání té fakulty, u které jste zařazen/a do specializačního vzdělávání.

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
Husova 654/3
301 00 Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém