9. březen 2021 9271 bur

Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky – studijní program Všeobecné lékařství

Děkan fakulty oznamuje, že od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů splňujících všechny následující podmínky:

1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy v České republice ve školním roce 2020/2021 (4. ročník nebo analogicky 6. nebo 8. ročník u víceletých gymnázií).

2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka* po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia. *Pokud část střední školy byla absolvována formou výměnného studia v zahraniční, bude posouzena žádost individuálně, doba výměnného studia však nesmí přesáhnout dobu jednoho školního roku.

3. Uchazeč absolvoval profilové předměty z fyziky, chemie, biologie a matematiky ve všech čtyřech letech studia střední školy nebo analogicky v posledních čtyřech ročnících víceletých gymnázií. (Žádost si může podat i uchazeč, který v posledním ročníku studia na střední škole absolvoval místo povinné výuky fyziky, chemie, biologie a matematiky povinné nebo povinně volitelné semináře – seminář z Biologie, seminář z Chemie, seminář z Fyziky, seminář z Matematiky.)

4. Výsledný průměr z profilových předmětů fyzika, chemie, biologie a matematika, zaokrouhlený na dvě desetinná místa je nejvýše 1,20 včetně, sledovanými úseky studia jsou u čtyřletých středních škol výroční (koncová) vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a pololetní vysvědčení 4. ročníku; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia. 

5. Uchazeč zašle v listinné podobě žádost o upuštění od přijímací zkoušky a střední školou potvrzený originál katalogového listu nebo úředně ověřené kopie vysvědčení.

Tyto dokumenty zašle uchazeč na adresu studijního oddělení LF UK v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, a to nejpozději do 15. 4. 2021 (rozhodující je datum odeslání).

Výpočet průměru:

Výsledný průměr je podíl sumy číselných hodnot známek profilových předmětů, dosažených ve sledovaných úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro upuštění od přijímací zkoušky (u čtyřletých středních škol výroční vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a pololetní vysvědčení za 4. ročník; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia), a celkového počtu známek, které jsou započítány dle bodu 4 těchto podmínek.

O upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč požádat v rámci přijímacího řízení zahájeného na základě podané přihlášky ke studiu.

Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.

Schváleno Akademickým senátem LF UK v Plzni per rollam dne 8. 3. 2021.

 

Komise, která bude rozhodovat o přijetí uchazečů, zasedne v úterý 20. 4. 2021. Po tomto datu uvidí uchazeč výsledek rozhodnutí komise u své přihlášky ke studiu. 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém