30. březen 2021 1204 cer

IRP na podporu mobility 2021

Institucionální rozvojový plán fakulty

na podporu mobility

studentů a pracovníků LF UK v Plzni

na rok 2021

(IRP na podporu mobility 2021)

 

Kdo může žádat – priority financování         

Studenti

(pregraduální i postgraduální)

 

1) Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry, zejména pak:

a) studenti na  základě meziuniverzitní nebo mezifakultní smlouvy o přímé spolupráci

b) studenti v doktorských  programech

c) studenti realizující pobyt formou „free movers“

 

2) Klinická/vědecká stáž v zahraničí

Akademičtí pracovníci

 

Vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí (min. 5 dnů)

THP pracovníci

Školení a stáže v zahraničí (min. 5 dnů)

 

Termín podání

žádosti

Před odjezdem do zahraničí!

Pro pobyty od 1. 1. 2021 do 31. 7. 2021 => mezní termín 31. 5. 2021!!

Pro pobyty od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021 => mezní termín 31. 10. 2021!!

 

Podmínky získání a využití finančních prostředků

1.

Kratší než měsíční pobyt (= 30 dnů včetně dnů výjezdu a návratu) studentů neposkytne dostatečný přínos, aby byl z IRP na podporu mobility financován. Prostředky nejsou určeny k financování účasti studentů, akademických pracovníků na konferencích.

2.

Ze zdrojů IRP na podporu mobility lze poskytnout podporu

a) studentovi prezenční/kombinované formy studia,

b) akademickému pracovníku

c) zaměstnanci LF UK v Plzni

3.

Finanční podporu ze zdrojů IRP lze poskytnout na základě úplné a ve stanoveném termínu podané žádosti na Oddělení zahraničních styků LF UK v Plzni. Studenti jsou také povinni zaevidovat svoji stáž v SISu dle Příkazu děkana č. 3/2019.

4.

Předložené návrhy se posuzují podle priorit.  O poskytnutí prostředků ze zdrojů IRP rozhoduje kolegium děkana na základě doporučení garanta.

5.

Podpora bude poskytována na úhradu: nákladů na cestu, nákladů na ubytování a stravování, nákladů na zdravotní pojištění, nákladů přímo souvisejících s pobytem/stáží.

6.

Osoba, které byly poskytnuty prostředky, zodpovídá za jejich řádné čerpání a hospodárné využívání a je povinna nejpozději do jednoho měsíce od skončení příslušné akce vyplnit závěrečnou zprávu o jejím průběhu a výsledcích zde: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/1572-formular-zaverecne-zpravy-z-cest-podporovanych-rozvojovym-programem-lfp.html

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém