14. květen 2021 339 hor

Vyhlášení veřejné soutěže o účelovou podporu MZ 2022 – 2025

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2020 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

Soutěžní lhůta: 14. 05. 2021 a končí dnem 28. 06. 2021 (do 12:00 hod.).

Fakultní termín:  21. 6. 2021

Hodnotící lhůta: 29. 6. 2021 – 23. 2. 2022

Zahájení řešení vybraných projektů: 1. května 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv)

Ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2025

Předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz. Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet.

MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je nově povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“.

Více informací naleznete na stránkách MZ nebo AZV.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 26. 5. 2021.

 

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Projektové a investiční oddělení pgc@lfp.cuni.cz / jitka.krouparova@lfp.cuni.cz (tel. 377 593 482)

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém