Legislativa

Platná legislativa pro specializační vzdělávání

Právní předpis Název právního předpisu
Veřejnoprávní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze
Zákon č. 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Vyhláška č. 185/2009 Sb. Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
Vyhláška č. 187/2009 Sb. Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Vyhláška č. 188/2009 Sb. Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
Vyhláška č. 117/2018 Sb. Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
Vyhláška č. 152/2018 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Vyhláška č. 158/2018 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
Vyhláška č. 221/2018 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Vyhláška č. 259/2018 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Vyhláška č. 280/2018 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
Nařízení vlády č. 324/2018 Sb. Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Vyhláška č. 282/2019 Sb. Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
Vyhláška č. 73/2019 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
Vyhláška č. 397/2020 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Vzdělávácí programy Vzdělávací programy zveřejněné na stránkách MZ ČR
Věstníky MZ ČR Věstníky MZ ČR
Věstník MZ ČR č. 1/2013 Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů
Věstník MZ ČR č. 10/2019 Informace týkající se započítání teoretických kurzů pro lékaře zařazené do oboru před 01.07.2017
Stanovisko MZ ČR k posuzování odborné praxe absolvované v souladu s VP z roku 2015
Výklad MZ ČR k vydání certifikátů o úspěšném absolvování základního kmene
Statut a jednací řád Koordinační rady pro specializační vzdělávání lékařů - níže
Statut a jednací řád Specializační rady pro specializační vzdělávání lékařů - níže

Soubory ke stažení:
8. prosinec 2020 540 sim

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém