Započtení praxe

Žádosti o započtení praxe vyřizuje MZČR, IPVZ nebo LF - dle povahy žádosti. Podrobné info níže.

Žádost o uznání absolvované praxe v jiném oboru v ČR

Praxi již absolvovanou v jiném oboru v ČR lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Započítání praxe provádí pověřená organizace – lékařská fakulta, u které je lékař registrován ve specializačním vzdělávání, na základě žádosti v elektronické podobě podané prostřednictvím webové aplikace EZP. Lékař žádost vytiskne, podepíše a zašle včetně příloh (kopií potvrzení absolvované praxe) na oddělení specializačního vzdělávání registrující LF. Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení LF. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.

Při splnění požadavků vydá LF rozhodnutí o započtení odborné praxe ve lhůtě 30 dnů, které zašle na kontaktní adresu lékaře uvedenou v žádosti.

Nesplňuje-li lékař podmínky pro započtení praxe, je LF povinna uvést důvody pro nezapočtení této praxe. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje MZČR.

Započtení absolvované lékařské praxe je zpoplatněno částkou 500 Kč ve formě kolku.

8. únor 2021 239 sim

Praxe během Ph.D. studia/Praxe mimo ČR

Žádost o započtení odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvovaného v rámci doktorského studijního programu

Žádost o započtení odborné praxe nebo její časti absolvované v zahraničí

O započtení odborné praxe absolvované v doktorském studijním programu nebo v zahraničí rozhoduje pouze MZČR.

Lékař vyplní žádost v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace EZP a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na adresu MZČR.

Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení MZČR. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z aplikace automaticky odstraněna.

8. únor 2021 766 sim

Žádost o započtení mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe

Pokud lékař zařazený do specializačního vzdělávání do v oboru Pediatrie přerušil výkon povolání lékař z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, bude mu na jeho žádost započtena do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za MD/RD u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li MD/RD jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodně pověřená organizace/lékařská fakulta; o odvolání MZČR.

Přílohy:

 • kolek v hodnotě 500,- Kč,
 • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání,
 • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán),
 • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán),
 • kopie průkazu totožnosti,
 • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo),
 • kopie rodného listu dítěte,
 • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná ČSSZ, ÚP, příp. zaměstnavatel).

 

Soubory ke stažení:
8. únor 2021 841 sim

Započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti

O započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti rozhoduje MZČR, podrobné info a formuláře žádostí zde. Lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dnů.

 „Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání/ vzdělávání v nástavbovém oboru udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání/do vzdělávání v nástavbovém oboru v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“

Na základě výjimky lze do specializačního vzdělávání započíst nejvýše tři čtvrtiny z celkové délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru stanovené zákonem, tj. délky základního kmene + vlastního specializovaného výcviku.

Přílohy:

 • kolek v hodnotě 500,- Kč,
 • prostá kopie logbooku s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat, nebo
 • prostá kopie samostatného listu, který se vkládá do průkazu odbornosti, s razítkem a podpisem školitele s údaji o délce a obsahu absolvované praxe odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat,
 • prostá kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe nebo její část započtena,
 • potvrzení o výši úvazku u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého požaduje lékař odbornou praxi započítat,
 • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán),
 • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo).

Z dokladů potvrzující absolvování praxe musí být jednoznačně jasné a čitelné, jakou část příslušného vzdělávacího programu lékař v daném období absolvoval a u jakého poskytovatele zdravotních služeb. Názvy oborů a stáží v podané žádosti se musí shodovat s názvy uvedenými ve VP, dle kterého lékař postupuje.

Podepsanou žádost včetně příloh lékař odešle na adresu MZČR.

8. únor 2021 239 sim

Žádost o započtení odborné praxe ve stejném oboru při přestupu z VP 2005 – 2015 do VP 2018 - 2020

Dle přechodných ustanovení Zákona 67/2017 Sb., odst. 3. b) může lékař zařazený do oboru do 30.06.2017 (tj. postupující dle VP 2005 - 2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely Zákona č. 95/2004 Sb., účinném od 01.07.2017 (Vyhláška č. 397/2020 Sb. + VP 2018 - 2020).

V tomto případě je nutné podat Žádost o započtení již absolvované praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu.

O započtení odborné praxe rozhodne IPVZ, podrobné info zde.

8. únor 2021 301 sim

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém