Změny zařazení

Změna oboru/Zrušení zařazení do oboru

Lékař vyplní Žádost o zařazení/změnu/zrušení zařazení do oboru specializačního vzdělávání v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), kde zaškrtne, jakou změnu požaduje provést:

  • Změna zařazení z oboru do oboru,

         nebo

  • Zrušení zařazení.

Žádost následně vytiskne, stvrdí svým podpisem a společně s Průkazem odbornosti zašle na adresu oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které je zařazen.

Lékařská fakulta ve lhůtě 30 dní od doručení písemné žádosti vystaví potvrzení o Změně zařazení z oboru do oboru/Zrušení zařazení do oboru, provede záznam v Průkazu odbornosti a zašle zpět lékaři na kontaktní adresu uvedenou v žádosti.

8. únor 2021 396 sim

Přeregistrace (změna pověřené organizace)

Lékař vyplní Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), následně ji vytiskne, stvrdí svým podpisem a zašle na adresu oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které chce být zařazen. K vyplněné žádosti lékař doloží kopie str. 3 a 6 z Průkazu odbornosti. (Průkaz odbornosti nezasílá.)

Lékařská fakulta ve lhůtě 30 dní od doručení písemné žádosti vystaví potvrzení o Registraci účastníka specializačního vzdělávání na LF, které zašle na kontaktní adresu lékaře uvedenou v žádosti. Záznam o změně pověřené organizace se v Průkazu odbornosti neprovádí.

8. únor 2021 433 sim

Změna osobních a kontaktních údajů

Veškeré změny osobních a kontaktních údajů, které nastanou v průběhu specializačního vzdělávání, je nutné neprodleně hlásit oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které je lékař zařazen. Změnu bydliště je nutné doložit např. kopií OP, změnu jména pak kopií rodného/oddacího listu. Lékařská fakulta provede změnu jak ve své evidenci, tak v EZP.

8. únor 2021 435 sim

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém